فصلنامه پژوهش‌های ادبی – قرآنی در ایستگاه 34

فصلنامه پژوهش‌های ادبی – قرآنی در ایستگاه 34

سی و چهارمین شماره از فصلنامه پژوهش‌های ادبی – قرآنی به صاحب امتیازی دانشگاه اراک منتشر شد.
واکاوی مفاهیم نمادین نور در دیوان حافظ

واکاوی مفاهیم نمادین نور در دیوان حافظ

هفتاد و یکمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «عرفان اسلامی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان منتشر شد.
بررسی نظریه انتخاب عقلانی از دیدگاه پوپر و صدرالمتألهین در یک فصلنامه

بررسی نظریه انتخاب عقلانی از دیدگاه پوپر و صدرالمتألهین در یک فصلنامه

بیست و پنجمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «تحقیقات بنیادین علوم انسانی» به صاحب‌امتیازی عطاالله رفیعی آتانی منتشر شد.
بررسی رویکرد یووال نوح هراری در فصلنامه حکمت اسلامی

بررسی رویکرد یووال نوح هراری در فصلنامه حکمت اسلامی

سی و یکمین شماره از فصلنامه حکمت اسلامی به صاحب‌امتیازی مجمع عالی حکمت اسلامی منتشر شد.
نقد و بررسی تعریف حق قسم در آرای فقهای امامیه در پژوهشنامه حقوق اسلامی

نقد و بررسی تعریف حق قسم در آرای فقهای امامیه در پژوهشنامه حقوق اسلامی

پنجاه و چهارمین شماره از پژوهشنامه حقوق اسلامی به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) به زیور طبع آراسته شد.
تحلیل محتوایی روایات تفسیری پیرامون مواجهه ظالمان با مرگ

تحلیل محتوایی روایات تفسیری پیرامون مواجهه ظالمان با مرگ

شماره سوم مجله «تحقیقات کاربردی قرآن و حدیث» از سوی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم منتشر شد. در این شماره روایات تفسیری پیرامون مواجهه ظالمان با مرگ مورد تحلیل قرار گرفته است.

جهاد علمی از منظر قرآن در دوفصلنامه قرآن و علم در پله 29

بیست و نهمین شماره از دوفصلنامه قرآن و علم به صاحب امتیازی جامعه المصطفی العالمیه به زیور طبع آراسته شد.
دوفصلنامه قرآن‌پژوهی خاورشناسان در ایستگاه 31

دوفصلنامه قرآن‌پژوهی خاورشناسان در ایستگاه 31

سی و یکمین شماره از دوفصلنامه قرآن‌پژوهی خاورشناسان به صاحب امتیازی جامعه المصطفی العالمیه منتشر شد.
نقش کرامت انسانی در سیاست جنایی اسلام در دوفصلنامه فقه و قضا

نقش کرامت انسانی در سیاست جنایی اسلام در دوفصلنامه فقه و قضا

هجدهمین شماره از دوفصلنامه فقه و قضا به صاحب امتیازی جامعه المصطفی العالمیه منتشر شد.
نقش توحیدباوری در پیشگیری از مفاسد اقتصادی در پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی

نقش توحیدباوری در پیشگیری از مفاسد اقتصادی در پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی

پانزدهمین شماره از پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی به صاحب امتیازی جامعه المصطفی العالمیه منتشر شد.