امکان‌سنجی تغییر احکام در «پژوهشنامه فقهی»

امکان‌سنجی تغییر احکام در «پژوهشنامه فقهی»

شانزدهمین شماره دوفصلنامه تخصصی «پژوهشنامه فقهی» روانه بازار نشر شد.
بررسی مفهوم زیبایی در دوفصلنامه «حکمت سینوی»

بررسی مفهوم زیبایی در دوفصلنامه «حکمت سینوی»

شصت ‌و چهارمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «حکمت سینوی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.
فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی در ایستگاه 104

فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی در ایستگاه 104

یکصد و چهارمین شماره از فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی به صاحب امتیازی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به زیور طبع آراسته شد.
شماره ۳۱ فصلنامه «اسلام و مطالعات اجتماعی» منتشر شد 

شماره ۳۱ فصلنامه «اسلام و مطالعات اجتماعی» منتشر شد 

شماره ۳۱ فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اسلام و مطالعات اجتماعی» از سوی اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد. 
شماره 48 فصلنامه «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» منتشر شد

شماره 48 فصلنامه «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» منتشر شد

شماره 48 فصلنامه «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» حاوی هفت مقاله از سوی دانشگاه الزهرا(س) منتشر شد.
مبانی علم‌شناسی با معرفت‌بخشی از قرآن کریم در «اسلام و مطالعات اجتماعی»

مبانی علم‌شناسی با معرفت‌بخشی از قرآن کریم در «اسلام و مطالعات اجتماعی»

سی و یکمین شماره از فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم منتشر شد.
کارکردهای روان‌شناختی توبه بر اساس منابع اسلامی

کارکردهای روان‌شناختی توبه بر اساس منابع اسلامی

یکی از اهداف اساسی علوم روان‌شناختی و ادیان آسمانی تحول و دگرگونی انسان‌ها است. «توبه» مهم‌ترین و پرکاربردترین واژه‌ای است که در قرآن کریم گویای ضرورت بازسازی و دگرگونی انسان است. بر اساس آیات قرآن و سخنان پیشوایان دین، «توبه» کاربردهای معنایی اساسی دارد.
بررسی مبانی معرفت‌شناختی جهان فرهنگی قرآن در فصلنامه ذهن

بررسی مبانی معرفت‌شناختی جهان فرهنگی قرآن در فصلنامه ذهن

هشتاد و سومین شماره از فصلنامه ذهن، به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به زیور طبع آراسته شد.
بررسی رؤیاانگاری وحی در فصلنامه قبسات

بررسی رؤیاانگاری وحی در فصلنامه قبسات

نود و هشتمین شماره از فصلنامه علمی قبسات، به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به زیور طبع‌ آراسته شد.
بررسی قاعده لاضرر با تکیه بر مبانی انسان‌شناسی قرآن در فصلنامه حقوق اسلامی

بررسی قاعده لاضرر با تکیه بر مبانی انسان‌شناسی قرآن در فصلنامه حقوق اسلامی

شصت و ششمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.
1